ReadyPlanet.com


แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่เที่ยวสงกรานต์ 2 วัน 1 คืน


 

วันที่ 1 วัดพระธาตุดอยสุเทพ  สวนสัตว์เชียงใหม่ สงกรานต์ เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยคำ ไนท์ซาฟารี

08.00 น. รับจากที่พักในเมืองเชียงใหม่ หรือ สนามบินเชียงใหม่

08.30 น. ขึ้นสักการะ พระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเชียงใหม่

และขอพรครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคล

10.00 น. เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า หลินปิงหลินฮุ่ย ที่สวนสัตว์

เชียงใหม่ นั่งรถรางชมสัตว์

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (รวมค่าอาหารกลางวัน สำหรับ 4 ท่าน ขึ้นไป)

13.00 น. เที่ยวงานสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ เดินชมวัดต่างๆ บริเวณรอบคูเมือง

เชียงใหม่  เช่น วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ฯ ลฯ ชมประเพณีขนทรายเข้าวัดของ

ชาวล้านนาซึ่งจะนำทรายมากองรวมกันเป็นเจดีย์  ชมขบวนแห่และสรงน้ำองค์พระ

พุทธสิหิงค์ จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์ของเมืองเชียงใหม่ที่มีทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติออกมาร่วมสนุกกันอย่างมากมาย (4-10 ท่าน สามารถใช้

รถกระบะเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองได้)

17.00 น. นมัสการ หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นพระวัดคู่บ้านคู่เมือง

ของชาวแม่เหียะ ชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์

รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหkรเย็น)

19.00 น. เที่ยวไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ เป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ชม และสัมผัสกับเหล่าสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดชมการแสดงและกิจกรรม อาทิ แสง สี

เสียง อันสวยงามของน้ำพุดนตรี (Musical Fountain & Water Screen) ที่

สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในยามค่ำคืน (ไม่รวมค่าเข้าชม เพิ่มท่าน

ละ 300 บาท)
21.00 น.ส่งเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติแม่วางผาช่อ  นั่งช้าง ล่องแพปางช้างแม่วาง ของฝากเชียงใหม่

08.30 น. รับจากที่พักเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ แม่วาง ผาช่อ

09.30 น. เที่ยวชมผาช่อเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ

ลมฝนจนทำให้ถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตาคล้าย

กับที่แพะเมืองผีในจังหวัดแพร่ หรือละลุในจังหวัด สระแก้ว มีลักษณะที่เตี้ยกว่า ซึ่ง

ต่างกับ ผาช่อ ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงและเสาหิน ขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตา มี

ขนาดสูงใหญ่ราว 30 เมตร เป็นบริเวณกว้างนับร้อยเมตร และยังพบรังผึ้งขนาด

ใหญ่อยู่ตามหน้าผา จำนวนมากสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่เข้าไปเที่ยวชม

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ปางช้างแม่วาง ติดลำน้ำแม่วางร้านอาหาร

เครื่องดื่ม เลือกนั่งร้านตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

13.00 น. เที่ยวปางช้างแม่วางนั่งช้าง สัมผัสกับธรรมชาติของป่าเขา ลำน้ำแม่วาง

ล่องแพไม้ไผ่ปางช้างแม่วาง พบกับความตื่นเต้น ความสนุกสนานเมื่อมาเป็นหมู่

คณะ  (***แนะนำนักท่องเที่ยวเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วย)

16.00 น. เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่ และซื้อของฝากจากเชียงใหม่ อาทิ

แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว แหนม หมูยอ ฯลฯ

18.00 น. ส่งสนามบินเชียงใหม่ เดินทางโดยสวัสดิ์ภาพ     

อัตราค่าบริการเฉพาะ คนไทย ไม่รวมไกด์

2-3 ท่าน  ราคาท่านละ 4,500 บาท

ไม่รวมค่าอาหารเที่ยงและค่าอาหารเย็น

4-5 ท่าน  ราคาท่านละ 3,900 บาท

6-7 ท่าน ราคาท่านละ 3,500 บาท

8-10 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท

***กรณีต้องการใช้รถกระบะเล่นน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงบ่าย

จ่ายค่ารถเพิ่ม

4-5 ท่าน เพิ่มท่านละ 400 บาท

6-7 ท่าน เพิ่มท่านละ 300 บาท

8-10 ท่าน เพิ่มท่านละ 200 บาท

***กรณี 8-10 ท่าน ต้องการไกด์เพิ่มท่านละ 250 บาท

***ชาวต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม 200 บาท

ทีพักในเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว

รอยัลล้านนา ห้องสุพีเรีย+ABF นอน 2 ท่าน เตียง Twin/Double

อิมท่าแพ ห้องสุพีเรีย+ABF นอน 2 ท่าน เตียง Twin/Double

เมย์ฟลาวเวอร์ ห้องสุพีเรีย+ABF นอน 2 ท่าน เตียง Twin/Double

วิคตอเรีย นิมมาน ห้องสุพีเรีย+ABF นอน 2 ท่าน เตียง Twin/Double

ฮอลิเดย์การ์เด้น ห้องเอกแซกคิวทริป+ABF  นอน 2 ท่าน เตียง

Twin/Double

สตาร์ โฮเทล  ห้องดีลักซ์+ABFนอน 2 ท่าน เตียง Twin/Double

เชียงใหม่เกต ห้องสุพีเรีย +ABF นอน 2 ท่าน เตียง Twin/Double

ค่าบริการรวม

-ค่ารถตู้ 1  คัน พาเที่ยวไป-กลับตามแพ็คเกจ  (4-10 ท่าน)

-ค่ารถเก๋ง 1 คัน พาเที่ยวไป-กลับตามโปรแกรมแพ็คเกจ (2-3 ท่าน)

-ค่าอาหารเที่ยง 1 มื้อ (4-10 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

-ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 1,0000,000 บาท

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนด)

ค่าบริการไม่รวม  

-ค่าไกด์

-ค่าอาหารเย็น

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

-ค่าภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี)

-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่

จ่าย 3%

***เวลาในการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

***หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียด หรือต้องการอัพโรงแรม ติดต่อ

กลับได้ตลอดเวลาค่ะ

*** กรุณาจองล่วงหน้าก่อน 30 วัน เกรงจะมีปัญหาเรื่องที่พักค่ะ จะทำให้

ราคาเปลี่ยนแปลงตามที่พักค่ะ

สนใจจองทัวร์เชียงใหม่ทัวร์ ออนไลน์

www.chiangmaitouronline.com

Email : cnxtouronline@gmail.com

Tel : 084-2288000

Line id : cnxtouronline


 ผู้ตั้งกระทู้ เชียงใหม่ทัวร์ออนไลน์ :: วันที่ลงประกาศ 2017-03-21 10:28:06


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล